Budi neovisan

Budi NE-ovisan

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provedba je počela u siječnju 2024. godine i planirano je trajanje do kraja ove godine.

Opći cilj projekta:

Selektivna prevencija svih vrsta ovisnosti kod mladih iz marginaliziranih skupina u riziku na području Varaždinske županije

Specifični ciljevi projekta:

  1. Razvijanje socijalnih vještina i znanja te podržavanje kvalitetnog i strukturiranog provođenja slobodnog vremena radi prevencije ovisnosti i upuštanja u rizična ponašanja kod djece i mladih kroz osnaživanje njihovih vještina, edukaciju njih i njihovih obitelji i lokalne zajednice te stvaranje prilika za prosocijalno uključivanje u život zajednice
  2. Razvoj suradnje s pružateljima usluga za mlade iz marginaliziranih skupina društva na području Varaždinske županije – Obzirom na složenost problematike ovisnosti kod mladih, potreban je partnerski, međusektorski i međuinstitucionalni pristup u unaprjeđenju znanja mladih, stručnjaka i članova obitelji o učinkovitim metodama prevencije ovisnosti
  3. Informiranje i senzibilizacija javnosti šire javnosti i razvijanje svijesti o prevalenciji i štetnosti različitih oblika sredstava ovisnosti kod mladih u svrhu prevencije iste

Kroz projektne aktivnosti kontinuirano će se pružati mladima adekvatne informacije i ciljanu podršku u vezi rizika konzumacije alkohola i opojnih sredstava. Pratiti će se  razmjer problema ovisnosti kod uključenih mladih osoba i njihovih obitelji, neprestano djelovati programima prevencije i edukacije. Kroz njihovo osnaživanje osigurati će se formiranje zdravog načina života i nošenja sa životnim stresovima. Zajedničkim sudjelovanjem voditelja, sudionika, medija i javnosti na Okruglom stolu prezentirati aktivnosti i ciljeve kampanje kako bi se senzibiliziralo društvo na štetnost alkohola i opojnih sredstava, a ujedno prezentirao angažman mladih na tom području. Projektne aktivnosti namijene su mladima iz marginaliziranih skupina društva, koji će zajednički s ostalima biti vođeni kroz besplatne edukacije, grupe podrške i radionice kako bi ojačali svoje kapacitete te razvijali socijalne veze, toleranciju različitosti i međusobno pomaganje. Kroz edukativno-informativne radionice usvojit će znanja o ovisnostima općenito, oblicima i načinima traženja pomoći. Omogućenom individualnom i grupnom podrškom ojačati će svoje psihološko zdravlje i socijalne veze, a omogućit će se i psihosocijalna podrška kroz terenske posjete zaposlenika udruge. Stručna znanja socijalnih radnica, psihologinje i socijalnih defektologa pridonijet će psihosocijalnom stanju i njihovih obitelji kao i razvoju pozitivnije slike o sebi, većem zadovoljstvu životom i aktivnijem djelovanju te preuzimanju odgovornosti nad vlastitim postupcima i usmjeravanju životnih odluka. Mladi će prisustvovati kulturno-umjetničkom sadržaju (predstave, kino s prigodnom tematikom) u zajednici kako bi im se ukazalo na kvalitetne načine provedbe slobodnog vremena i društveno prihvatljive oblike ponašanja. Istovremeno bi se dodatno senzibilizirali ostali građani za potrebe i mogućnosti mladih pripadnika ranjivih skupina.

Provedbom projektnih aktivnosti kod mladih će se  povećati sposobnost da prepoznaju sredstva ovisnosti, vrste ovisnost, načinima na koji se postaje ovisnikom te kako to prevenirati. Povećat će se njihova znanja i kroz dobivene informacije gdje i kako mogu tražiti pomoć, a ujedno ojačati socijalne veze i psihološku dobrobit kako bi se što efektivnije mogli nositi s rizicima s kojima se susreću kako u stvarnom tako i u viralnom svijetu, osobito zbog dodatno ugrožavajućih faktora poput invaliditeta, nacionalne pripadnosti ili socijalnog statusa. Zajedničkim sudjelovanjem na projektnim aktivnostima (radionice, grupe podrške, edukacije, rasprave, izleti, predstave i kino projekcije) razvijat će se i poticati tolerancija različitosti i međusobnog pomaganja budući da cilju skupinu formiraju mladi s invaliditetom, mladi pripadnici romske nac. manjine i ostali mladi u zajednici. Međusobnim upoznavanjem smanjivat će se i stereotipi o ranjivim skupinama te pridonijeti kohezivnosti uključenih mladih.

Sudjelovanje mladih bit će dodatno olakšano i motivirano kroz organizirani prijevoz, osobito značajan za mlade s invaliditetom budući da Udruga raspolaže s dva prilagođena kombi vozila za prijevoz osoba u invalidskim kolicima i teško pokretnih osoba. Ujedno se osigurava besplatno sudjelovanje na aktivnostima, značajno zbog nerijetko teškog socioekonomskog statusa mladih iz ranjivih skupina, ali i zbog omogućavanja sudjelovanja mladih iz ruralnih područja budući da je javni prijevoz manjkavog prometovanja i neprilagođen.

U vlastitim obiteljima, uključeni mladi će moći prepoznati rizična i društveno neprihvatljiva ponašanja i odnose, te djelovati kroz poticanje prihvatljivih ne – ovisničkih i nerizičnih ponašanja.

Njihovo sudjelovanje u aktivnostima sa zajednicom (panel rasprave, aktivnosti kampanje Budi NE-ovisan) direktno će utjecati na senzibiliziranje o rizicima, teškoćama i mogućnostima mladih općenito te mladih pripadnika ranjivih skupina, a suradnja s JLRS omogućit će veći stupanj otvorenosti JLRS za pitanja mladih i njihovih potreba te mogućnosti doprinosa funkcioniranju zajednice.

Ujedno će  se utjecati na daljnji rast i razvoj udruge koja će, zahvaljujući provedbi projekta, ojačati kapacitete svojih zaposlenika i volontera, povećati kvalitetu odnosa sa suradnicima i partnerima, a time osigurati uvjete za povećanje ponude i kvalitete usluga koje nudi (pisanjem novih projekata i suradnjom na projektima partnerskih i suradničkih ustanova i udruga).